RODO

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (Pani/Pana osobiście oraz dzieci, których Pani/Pan jest przedstawicielem ustawowym) jest Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Wyspa Skarbów”,
os. Wł. Jagiełły 10-11, 32-800 Brzesko
.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej pomiędzy nami umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Żłobku i/lub Przedszkolu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Odbiorcą danych osobowych mogą być: System Informacji Oświatowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Gmina Brzesko, wyłącznie w celu realizacji obowiązków Żłobka lub/i Przedszkola wynikających z przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym obowiązuje umowa pomiędzy nami oraz przez czas przedawnienia roszczeń związanych z tą umową, a kiedy ma to zastosowanie przez czas wskazany w przepisach prawnych, które Żłobek i/lub Przedszkole musi stosować.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy z nami.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od nas:

a) dostępu do swoich danych;

b) sprostowania swoich danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli: nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, cofnie Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie, zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego przepisu prawa;

d) ograniczenia przetwarzania jeżeli: dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan żądać usunięcia tych danych; dane nie będą już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

8. Ponadto ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do czasu cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znajduje.

 

 

 

Kontakt

 

Żłobek i Przedszkole
WYSPA SKARBÓW

32-800 Brzesko, os. Wł. Jagiełły 10-11
E-mail: biuro@wyspa-skarbow-brzesko.pl
           wyspaskarbow.brzesko@gmail.com
Telefon: 538 313 020